.

კვალიფიციური პერსონალი

შ.პ.ს. „არალი“ დაკომპლექტებულია პერსონალით, რომელიც არსებული ცოდნით არ კმაყოფილდება და მუდმივად ახალის ძიებაშია. გადიან ტრეინინგებს და ეცნობიან უახლეს ტექნიკასა და ტექნოლოგიებს, თანამედროე სტანდარტებს, უსაფრთხოების ნორმებს, ეკოლოგიურ საკითხებს. ეძებენ ახალ კონტაქტებს. მზად არიან კვალიფიციური სამსახური გაუწიონ დამკვეთსა და დამქირავებელს.

შ.პ.ს. „არალი“ მზადაა სხვა კომპანიას დაკვეთის შემთხვევაში გაუწიოს საინჟინრო მომსახურება. უზრუნველყოს კვალიფიციური მუშა-კადრით და შეუსრულოს სხვა საჭრო ტექნიკური სამუშაოები.

მშენებლობა

სამშენებლო კომპანია „არალი“-ს საქმიანობის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება მშენებლობაა. კომპანიას გააჩნია რესურსები და სამშენებლო საქმის მენეჯმენტის მრავალწლიანი გამოცდილება და ნებისმიერი ტიპის მშენებლობის რეგულირების უნარი. ახორციელებს ხარისხიან სამშენებლო მასალების შესყიდვას, ითვალისწინებს ფასადურ ვიზუალს, ასრულებს დამკვეთის მოთხოვნას სტანდარტების შესაბამისად. იცავს შრომის კანონს.

პროექტების მართვა

პრექტების მართვა კომპლექსურად აერთიანებს შ.პ.ს „არალი“-ს საქმიანობის ყველა სფერსო. იქმნება ჯგუფი, რომელიც ახორციელებს არსებულ პროექტებს და პასუხსიმგებელია მასზე. პროექტები კარგადაა გააზრებული და ადეკვატურად გათვლილია მთელს სამობლიზაციო ჯგუფზე. პროექტის დაწყებამდე განიხილება ყველა ასპექტი, დგება დეტალური გეგმა რთულ საკითხების გადასაწყვეტად.

                შ.პ.ს. „არალი“-ს სწორი საპრექტო მენჯმენტი გარანტიაა ხარისხიანი მომსხაურებისა და მეტი დამკვეთს მოზიდვისა. დაცულია თანამედროვე სტანდარტები. პროექტზე მუშაობის თანადროულად მიმდინარეობს საწყისი საინჟინრო და სამშენებლო მასალების შესყიდვის პროცესი.

                კომპანიის პერსონალი პარალელურად გადის შიდა ტერინინგებს პროექტის დაგეგმარების, მშენებლობის, სამშენებლო სირთულეების დაძლევის, უსაფრთხოებისა და ეკოლოგიურ საკითხებთან დაკავშირებით. კომპანიის წამყვანი ჯგუფი ფლობს მშენებლობის წარმართვის უნარს, კოორდინაციას უწევს პროექტში ჩართულ მონაწილეებს, უზრუნვლყოფს თეორიულ და პაქტიკულ საკითხებს. კომპანიის მიერ პროექტების დროული და ბიუჯეტის ფარგლებში დასრულება პრესტიჟი და ერთ-ერთი წინაპირობაა მასშტაბური დაკვეთებისა და პარტნიორების მოსაზიდად.

ეკოლოგია

                შ.პ.ს.  „არალი“ ცდილობს ერთ-ერთი ლიდერი გახდეს ეკოლოგიური სამუშაოების განხორიელებაში, გარემოს დაცვის ნორმების გათვალისწინებით. ჯგუფის წამყვანი სპეციალისტები ჩართულნი არიან და მუდმივად აკონტროლებენ ეკოლოგიურ საქმიანობას, რათა პროექტის მსვლელობის პროცესში არ დაირღვეს გარემოპირობები, მაქსიმალურად შემცირდეს სამშენებლო ნარჩენების წარმონაქმი და დროულად იქნეს გატანილი მშენებარე ობიეტიდან. საჭიროების შემთხვევაში გამოყენებული იქნას ბადე-საფარი შიდა დაცვის და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხოების თვალსაზირისით. კომპანიისათვის აქტუალურია ეკოლოგიური და ჰიგიენური ფაქტრები, რაც უშუალოდ აისახება მშენებლობის სუფთად წარმართვაზე, მუშა პერსნალის ჯანმრთელობაზე და უსაფრთხოებაზე.

                სამშენებლო კომპანია „არალი“-ს მიერ გარემოსადითი საქმიანობა თანამდეროვე ეკოლოგიის სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად ხორციელდება.